Tre urologer om godartad förstorad prostata

Tusentals män i kö för kirurgi i onödan

I runda tal 400 000 män i Sverige lider av förstorad prostata, som ger täta urinträngningar, smärtor, störningar av nattsömnen och sociala hinder. Men det finns hjälp att få.

På landets urologkliniker utför man s.k. hyvlingar. Det är en etablerad operationsmetod, som normaliserar blåstömningen. Men metoden är både kostsam och svår att nå. Köerna är orimligt långa. Väntetiden kan handla om år. Idag finns en annan metod. Det handlar om värmebehandling med mikrovågsteknik som är en snabb, smärtfri och kostnadseffektiv metod som kan eliminera kö-eländet.

– Metoden måste ges rejäl offentlighet för att man ska komma ur dagens situation. Då blir fler män hjälpta snabbare och det till en avsevärt lägre kostnad. Det hävdar Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, tidigare verksamhetschef på Urologen SUS Malmö/Lund.

Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, Malmö Lund.Tidigare Secretary General i European Association of Urology. Foto: Gugge Zelander.

I början av oktober 2020 hölls de årliga Urologdagarna, denna gång i Västerås. Där redogjorde Per-Anders Abrahamsson för den katastrofala situation som råder inom vården av godartad prostataförstoring. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi, inte att förväxla med prostatacancer.

– I Sverige beräknas 400 000 män ha BPH, 300 000 av dem finns i vården. 195 000 tar läkemedel för sina besvär, 80 000 använder kateter. Runt 15 000 män väntar på sitt förstabesök hos urolog och 2 000 män väntar på operation (TUR-P). En av orsakerna till det uppkomna läget är att Sveriges medelålders och äldre manliga befolkning ökat kraftigt. Sedan 1998 har antalet män 55+ vuxit med 37 procent.

Växande köer

Ett annat skäl är att urologisk cancer sedan några år prioriteras framför godartade diagnoser, som just blåstömningsbesvär. Det är en självklar prioritering som inte ska ifrågasättas. Men den har betytt att köerna till behandling av BPH har vuxit. Ingen ljusning ses när sjukhusen har brist både på vårdplatser och personal.

– Idag utförs värmebehandling i begränsad omfattning vid flertalet svenska landsting. Men vissa landsting har inte ens tagit upp metoden. Man anger olika skäl för detta, förlust av kirurgisk kompetens, tveksamhet inför metoden etc.

Likvärdigt alternativ

Metoden har succesivt förfinats och förbättrats under de senaste åren och utgör idag ett likvärdigt behandlingsalternativ till hyvling.

– Med avseende på minskat lidande för patienter och avsevärda vårdekonomiska fördelar bör metoden erbjudas som förstahandsval, sedan prostatacancer uteslutits, anser Per-Anders Abrahamsson.

Frigör resurser för cancervården

Lösningen på problemet, anser Per-Anders Abrahamsson, är evidensbaserad värmebehandling med mikrovågsteknik (TUMT).

Värmebehandling kräver ingen narkos, den tar max 15 minuter att genomföra och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen.

– Traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling kräver generell bedövning och inläggning på vårdavdelning under en eller två dagar.

– Mikrovågsbehandling frigör resurser för den hårt belastade cancervården. Metoden reducerar kostnaderna för behandling av förstorad prostata högst avsevärt. En övergång från hyvling till värmebehandling innebär en besparing på runt 25 000 kronor per patient.

– Det är hög tid att på allvar gå över till värmebehandling med mikrovågsteknik. Förkortade köer vinner såväl patienter och anhöriga, som sjukvården på, avslutar Per-Anders Abrahamsson.

CoreTherm lättar på trycket – både hos patienten och i sjukvården

Dr Sonny Schelin
Sonny Schelin, Med. dr i Urologi och specialist i Allmän kirurgi, är verksam läkare på kliniken Specialistläkargruppen i Kalmar. Som innovatör och förnyare av svensk och internationell urologi har Sonny Schelin tillsammans med Magnus Bolmsjö, docent och biofysiker i Lund, utvecklat CoreTherm, en icke-kirurgisk, snabb och resurssnål metod för smärtfri värmebehandling av godartad förstorad prostata.Sonny Schelin är också initiativtagare till Kalmarunionen, en akademi som arrangerar fortbildningar för såväl blivande som erfarna urologer. Foto: Kalmarunionen 2018 9.

Värmebehandling av män med godartad förstorad prostata är på frammarsch. År 2018 utfördes 410 CoreTherm av totalt 5163 invasiva behandlingar, 2019 behandlade närmare 700 patienter. Metoden är ett snabbare, lindrigare och ur sjukvårdsekonomiskt perspektiv mera fördelaktigt alternativ till kirurgisk behandling, s.k. hyvling eller skrapning (TURP).

En CoreTherm-behandling utförs polikliniskt, tar max 15 minuter och kräver varken narkos/narkospersonal eller vårdplats. Patienten kan gå hem en stund senare samma dag. Trots de uppenbara fördelarna med CoreTherm, är ännu den resurskrävande, traditionella metoden hyvling (TURP) den dominerande behandlingen vid BPH.

I ett läge när det råder akut brist på urologer, specialistsjuksköterskor och vårdplatser och när Standardiserade Vårdförlopp vid cancersjukdomar, SVF har skapat en nyprioritering, har följden blivit allt längre köer till behandling av godartad prostataförstoring. Till bilden hör också att män i Sverige i åldrarna 55+ har ökat med uppåt 40 procent de senaste 20 åren.

En övergång till CoreTherm kan korta köerna, minska lidandet och frigöra resurser till förmån för cancervården. Detta till en avsevärt reducerad kostnad jämfört med inneliggande prostataoperationer.

Men vad är det då som ligger i vägen för ett bredare användning av CoreTherm? Frågan går till Doktor Sonny Schelin. Att lämna traditionell hyvling och gå över till CoreTherm möter motstånd. Det snackas om att metoden inte är tillräckligt utprovad och att den har en sämre långtidseffekt. Stämmer det?

– Nej, det stämmer inte. Jag hänvisar till Professor Anders Mattiassons 5-årsstudie, publicerad i Urology. 2007;69(1):91 – 7, sammanfattad i Läkartidningen samma år. Mattissons studie, liksom min egen långa erfarenhet, tar effektivt död på den falska myten.Läkartidningens rubrik lyder: ”Värmebehandling lika bra som kirurgi vidförstorad prostata.”

En annan ursäkt att inte praktisera CoreTherm är att metoden är underlägsen traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling, och att CoreTherm patienter oftare måste om-opereras.

– Fel igen! Också här finns dokumentation, en långtidsstudie som presenterades på Svensk Urologisk Förenings Årsmöte i Umeå 2018 av Vedran Azinovic och Fredrik Stenmark, Urologiavdelningen, Länssjukhuset Kalmar. Så här sammanfattar de sin studie som omfattar 364 patienter: “The long-term outcome and re-treatment rate after CoreTherm Concept over 10 – 17 years is 18% which is on par with that seen after surgery.”

En kommentar som patienter ute i landet ibland får höra är att CoreTherm inte är tillräckligt effektiv vid stora prostatakörtlar.

– Också detta är nonsens. Tre specialistläkare i urologi, Fredrik Stenmark, Ralph Peeker och Johan Stranne, presenterade på Urologidagarna i okt 2017 i Göteborg en retrospektiv CoreTherm-studie av 319 patienter med prostatavolymer som är för stora för ”hyvling” och skulle behövt en öppen operation genom buken.

Studien heter “Long term follow-up of high-energy feedback microwave thermotherapy: a retrospective study of 319 patients with prostate volumes of 80-320 milliliters.”

Författarnas slutsats av studien är att mikrovågsbehandling är ett likvärdigt alternativ, också vid kraftigt förstorad prostata.


”BPH är en folksjukdom, men patienterna är marginaliserade och får inte den vård de har rätt till.”

Dr Sonny Schelin

Vad är det då som hämmar en bredare användning av CoreTherm?

– Ekonomin spelar en avgörande roll. Flertalet privata vårdgivare får en ersättning från regionerna för värmebehandling som inte ens täcker materialkostnaden. Om ersättningen hamnar i nivå med den vi har i Kalmar skulle många starta upp med värmebehandlingar. En ersättning som samtidigt endast motsvarar cirka hälften av vad sjukhusens kostnader för en hyvling uppgår till.

– Region Kalmar ska ha en ros för sin pragmatiska och humana syn på BPH. Här får alla möjligheten att välja värmebehandling eller operation. Kalmar är som en liten oas i kö-eländet.

– Patienterna betalar 200 kronor, eller ingenting om de av täcks av högkostnadsskyddet, säger Sonny Schelin.

– År 2019 genomförde vi på Specialistläkargruppen i Kalmar 353 värmebehandlingar; 128 av patienterna var hemmahörande i Region Kalmar. Majoriteten, 225 patienter hade remitterats från andra regioner som, sedan patienten behandlats, blivit debiterade av Region Kalmar.

Ekonomi

Män med urineringssvårigheter som fått snabb hjälp är naturligtvis oerhört tacksamma. De behöver inte längre planera sin dag efter var toaletterna ligger.

– Att botande behandling utan väntetid också lönar sig rent samhällsekonomiskt har Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik, visat. Siffrorna, som avser framtida förväntade vårdkostnader per patient, presenterades på Urologidagarna i Göteborg, oktober 2017
– Med andra ord; ju snabbare en BPH-patient får botande behandling, desto mer sparar samhället, påpekar Sonny Schelin.

 

 • Botande behandling kan spara samhället 150 000 kr för varje patient.
 • Varje botande behandling med kateterbefrielse (hyvling eller värmebehandling) kan spara samhället över 200 000 kr för varje patient i direkta fortsatta vårdkostnader.

Hur gå vidare?

Män med obehandlad BPH är en stor grupp. De utgör en tung belastning, både ekonomiskt och personalmässigt på såväl primärvården som på sjukhusens urologiska kliniker.

– Dessa män lever ofta ett skamset och ovärdigt liv. Att inte kunna tömma blåsan ordentligt när man är kissnödig, att ständigt ängslas för att inte vara i närheten av en toalett hämmar arbete, semester, resor, teaterbesök osv, liksom naturligtvis det sociala livet. Sömnkvaliteten sjunker av allt nattspring på toa, inte bara för mannen själv utan också för hans anhöriga. Ekonomin är viktig, men låt oss inte glömma den mänskliga aspekten av BPH.

– Det som behöver göras kan i förstone låta motsägelsefullt; att höja ersättningen för CoreTherm-behandling i privata urologivården till lönsamhetsnivå för att göra metoden möjlig och attraktiv att praktisera. Då kan fler patienterna snabbt behandlas polikliniskt, köerna kan betas av, samhällsekonomin förbättras och personella resurser frigöras för prioriterad vård.

– Att byta spår till poliklinisk värmebehandling av BPH är en vettig åtgärd i ett trängt ekonomiskt läge, både ur patienternas, sjukvårdens och samhällets synpunkt, slutar Sonny Schelin.

Antal män i Sverige med BPH

Godartad förstorad prostata är en vanlig ålderssjukdom hos medelålders och äldre män. Den medicinska termen är BPH, benign prostatahyperplasi.

 • 400 000 män beräknas ha godartad förstorad prostata (1)
 • 300 000 har kontakt med vården (1)
 • 195 000 av dessa tar receptläkemedel (2)
 • 80 000 använder kateter (1)
 • 5 100 får invasiv (kirurgi eller CoreTherm) behandling (2)
 • 15 000 väntar på förstabesök hos urolog (3)
 • 2 000 väntar på operation (3)

Professor em Per-Anders Abrahamsson, presentation vid Urologidagarna i Västerås, oktober 2019.
Källor:
(1) Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik (2) Socialstyrelsen (3) www.vantetider.se

Många väljer CoreTherm, säger Dr Gunnar Trygg, överläkare vid Urologifocus i Stockholm

Överläkare Gunnar Trygg
Överläkare Gunnar Trygg

Överläkare Gunnar Trygg och kollegan Tommy Bergman, båda specialister i urologi, bedriver landstingsansluten specialistvård inom urologi vid Urologifocus i centrala Stockholm. Sjuksköterskorna Kajsa Mannsikka och Elin Weilow ingår i teamet.

Godartad förstorad prostata: Urologifocus föreslår tre olika alternativ för behandling av vattenkastningsbesvär för de patienter där läkemedel inte ger tillräcklig lindring eller är olämpliga.

– Många väljer CoreTherm, säger Gunnar Trygg.

Gunnar Trygg berättar om den behandlingsmeny som Urologifocus erbjuder män med vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. De kan välja mellan:

 • Traditionell kirurgisk hyvling, utförs i Stockholm
 • Ångbehandling, sker i Borlänge
 • CoreTherm, värmebehandling med mikrovågsteknik, Kalmar

Urologifocus har hittills remitterat över hundra patienter till Kalmar, män som ofta återvänder lyckliga efter den botande behandlingen. Men det händer också att patienter har blandade känslor. Tacksamma för återvunnen kontroll av blåstömningen, men sorgsna över att tiden till bot varit så lång.

Varför Kalmar? CoreTherm är en metod på frammarsch. Den kräver ingen narkos, inte heller vårdplatser. Själva behandlingen, som kan utföras polikliniskt, tar bara några minuter. Patienten kan gå hem en stund senare, samma dag.

– Att behandlingen utförs i Kalmar och inte hos oss i Stockholm har att göra med storleken på ersättningen från sjukvårdshuvudmännen, säger Gunnar Trygg.

– Varje enskild Region bestämmer själv sina ersättningsbelopp för olika behandlingar. I Region Kalmar får den behandlande kliniken en ersättning som täcker kostnaderna för CoreTherm-behandling. Så sker ännu inte i Stockholm.

Hoppas på rimlig ersättning

– Det fria vårdvalet gör att patienten betalar sedvanliglandstingstaxa för behandlingen i Kalmar. Vi är många urologer som hoppas att en ersättning på rimlig nivå införas också i Stockholm. Den dagen CoreTherm kan utföras polikliniskt med kostnadstäckning i Stockholm, kommer rimligen sjukhusköerna för män med godartad prostataförstoring att avsevärt reduceras och vårdresurser frigöras till förmån annan behandling, som inte kan ske utanför sjukhusen.

– Dessutom talar miljöaspekten för att behandla dessa män i sin närmiljö. Resor till Kalmar tur och retur innebär en koldioxidbelastning på miljön, avrundar Gunnar Trygg.