Ny rapport: Långtidsuppföljning efter CoreTherm®Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder

Sonny Schelin, Med. dr i urologi och specialist i allmän kirurgi, verksam urolog vid kliniken Specialistläkargruppen i Kalmar

Långtidsuppföljning efter CoreTherm® Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder

Kort om rapporten:

”CoreTherm® Concept” är en svensk vidareutvecklad TUMT (Transurethral microwave therapy) – mikrovågsmetod för botande behandling av symptomgivande BPH (benign prostatahyperplasi). En kateter leder värme till prostata så att körtelvävnad förstörs, förstoringen reduceras och avflödeshindret elimineras.

Konceptet består av flera patenterade metodförbättringar sedan mitten av 1990-talet. Här de viktigaste.

 1. PLFT® (Prostalund Feedback Treatment), där en intraprostatisk temperatursond mäter temperaturen på 3 olika djup inuti prostata. Behandlande urolog kan skräddarsy behandlingen till varje patient med hjälp av beräkningar i behandlingsdatorn. Blodflödet och den sammanlagda vävnadsskadan i realtid kan ses på dataskärmen.
 2.  Schelinkatetern® – en specialdesignad urinvägskateter med dubbelfunktion som tömmer urinblåsan under tiden urologen kan, som tandläkaren gör, spruta lokalbedövning i prostata med adrenalin på 4 ställen genom en lång injektionskanyl via katetern. Bedövningsvätskan gör sedan behandlingen smärtfri och adrenalinet underlättar värmespridningen och kortar ner behandlingstiden från tidigare 1 timme till ca 10 minuter.
 3. Energidosering i relation till prostatastorleken görs möjlig genom att blodflödet minimeras efter adrenalininjektionerna i prostata. Värmespridningen under behandling blir kontrollerad och förutsägbar utan större individuella skillnader. Detta ”fångar in” tidigare misslyckade behandlingar pga. höga blodflöden och reducerar förutom behandlingstiden också energiåtgången till 1/5 av vad som behövdes tidigare utan adrenalin. Energidoseringen ger en kraftigt förbättrad effektivitet men också säkerhet för att undvika över- eller underbehandlingar.

Konceptet består av flera patenterade metodförbättringar sedan mitten av 1990-talet. Här de viktigaste.

400 000 män beräknas ha godartad förstorad prostata (1)
300 000 har kontakt med vården (1)
195 000 av dessa tar receptläkemedel (2)
80 000 använder kateter (1)
5 100 får invasiv (kirurgi eller CoreTherm) behandling (2)
15 000 väntar på förstabesök hos urolog (3)
2 000 väntar på operation (3)

Källor: Professor em Per-Anders Abrahamsson, presentation vid Urologidagarna i Västerås, oktober 2019. (1) Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik (2) Socialstyrelsen (3) www.vantetider.se

Tabell 2: Antalet BPH-operationer sjunker​

Operationer i slutenvård, antal ingrepp, KED Resection och andra avflödesbefrämjande ingrepp vid prostatism. Riket. Ålder: 0 – 85+. Män. Källa: Socialstyrelsen.

Kvalitetsarbete i Region Kalmar med genomgång av behandlingar med CoreTherm® Concept vid Specialistläkargruppen i Kalmar under 1012, 2013, 2014 och 2015 och uppföljningstid t.o.m. 2019. Medianuppföljning 6 år (4 – 8 år)

Demografi och patientmaterial

 • 287 patienter behandlades totalt under 2012, 2013, 2014 och 2015 (67, 66, 75 och 79.)
 • Antalet kateterbundna patienter var 60 (20%) i hela patientgruppen (287). 209 patienter kom från Region Kalmar och 78 patienter i huvudsak från regionerna Gotland, Jönköping, Blekinge och Kronoberg.
 • Ålder vid behandling: Medelålder 72,5 år. Medianålder 73 år (47 – 94).
 • 116 patienter var ≥75 år. Nästan hälften av dessa var både gamla och multisjuka och utgjorde högriskpatienter. Många av patienterna CoreTherm® behandlades med pågående Waran eller Trombyl behandling utan blödningskomplikationer.
 • Prostatavolymer innan behandling: Medelvärde 77,5 ml. Medianvärde 66 ml (24 – 366)
 • 109 (38%) patienter hade kraftigt förstorade prostatakörtlar – ≥80 ml innan värmebehandlingen.
 • 41 patienter av 209 (20%) från Region Kalmar var kateterbundna innan sin värmebehandling.

Uppföljningsresultat

 • Samtliga 209 (varav 41 med KAD) patienter från Region Kalmar genomgick en klinisk kontroll av behandlingsresultatet avseende lyckad kateterbefrielse, flödesmätning, symtomevaluering, resturin, rektalpalpation och ultraljudsmätning av prostatastorleken efter 3 – 4 månader.
 • 78 utomlänspatienter saknar uppföljningsdata då de sköttes och efterkontrollerades vid remitterande utomlänskliniker.
 • Behandlingstiden var i medeltal på samtliga 287 patienter 9,3 minuter (4,01 – 17,2).
 • Ingen patient fick smärtstillande eller lugnande medicinering förutom premedicinering med Paracetamol®.
 • Ingen patient drabbades av någon allvarlig komplikation i samband med bedövning eller behandling och samtliga kunde lämna kliniken direkt efter 1 timme. Ingen behövde remitteras till sjukhus.
 • 11/287 behandlingar avslutades något prematurt, pga. att värmeövergång mot rektum uppnådde den förutbestämda säkerhetsnivån, utan senare komplikationer eller misslyckat behandlingsresultat.
 • 192/209 (92%) patienter bedömdes vid 3–4 månaders kontrollen som botade enligt vedertagna kriterier (ref.1).
 • 37/41 (90%) av de kateterbundna patienterna kunde kateter befrias inom 3 månader efter behandling.
 • 181 behandlingar avslutades med ”Primär Endpoint” med stöd av beräknad vävnadsskadevolym (PLFT®).
 • 106 behandlingar avslutades med Energipoäng ”Sekundär Endpoint” med stöd av energidosering.
 • Volymminskning av prostata vid mätning med transrektalt ultraljud 3 – 4 månader efter värmebehandlingen var i medeltal 29,1% (0 – 55).

Komplikationer i den postoperativa perioden efter behandling

 • Bitestikelinflammation, 3,3 %. (Motverkas idag framgångsrikt med förebyggande antibiotika.)
 • Urinrörsförträngning med endoskopisk operation, 1,9 %.
 • Postoperativ blödning som krävde vårdåtgärd, 1,4 %. 
 • Symtomgivande urinvägsinfektion, 1,4 %.
 • Blåssten med operativ åtgärd, 1 %.
 • Urosepsis med sjukhusvård, 1 %.
 • 17/209 patienter hade ett misslyckat behandlingsresultat efter 3 – 4 månader och fick senare en kompletterande behandling. Ytterligare 11 blev botade med nedan listade åtgärder:
 • TURP (TransUretral Resektion av Prostata) – operation gjordes på 6 pat. pga. en inhängande lob eller restadenom.
 • TUIP (TransUretral Incision av Prostata) – blåshalsöppning behövdes på 3 pat.
 •  TUMT – upprepad värmebehandling till 2 pat.
 • RIK (Ren Intermittent Kateterisering) – självtappning blev en slutlig lösning hos 5 pat. med förslappad urinblåsa
 • En patient insjuknade i lungcancer innan vidare diagnostik eller åtgärd.
 • Ombehandling efter en primärt botande behandling gavs till 4/192 under uppföljningstiden (4 – 8 år) på pga. återkommande besvär. Samtliga erhöll en ny CoreTherm® behandling efter ny utredning med bestående effekt hos 3 patienter. Ytterligare en ombehandling med CoreTherm® Concept behövdes för en patient med mycket kraftig förstoring. Ombehandlingsfrekvensen var endast 2% efter 6 års medianuppföljning i patientgruppen med primärt lyckade behandlingar.
 •  Ingen patient fick ansträngningsinkontinens.

Tabell 3. Årlig direkt vårdkostnad för BPH sjukvården i Sverige

Katetervården för BPH-patienter i Sverige estimerades av Sören Johansson i hans rapport på Urologidagarna 2017 till ca 1.5 miljarder kronor årligen (RIK + KAD). Kostnaden är sannolikt högre idag.

Diskussion

Tidigare publicerade högkvalitativa prospektiva, randomiserade, jämförande, externt kontrollerade multicenterstudier mot operationsbehandling av symptomgivande BPH, både med och utan KAD, har gjorts mot PLFT® (ref. 2, 3 och 4).

Man redovisade i 3 studier andelen lyckade och botande behandlingar till ca 80% och behandlingsresultaten var likvärdiga operationsbehandling ur vetenskaplig synpunkt. En studie (3) inkluderade kateterbundna och kraftigt förstorade prostatakörtlar. Metodutveckling med tillägg av intraprostatisk lokalbedövning med adrenalin och energidosering enligt CoreTherm®Concept har förbättrat botandegraden till ca 90%. 

Metodutvecklingen till CoreTherm Concept med PLFT®, Schelinkateter® med lokalbedövning och den nya energidoseringen erbjuder en helt ny skonsam, snabb, högeffektiv och säker behandlingsmetod. Professionen har tyvärr inte tagit till sig denna stora förbättring utan lever kvar i fördomar från tiden då värmebehandling fick dåligt rykte i början av 1990 talet. Detta med all rätt då den utgjorde en outvecklad metod med tveksamma behandlingsresultat.

En liknande situation erfors när TURP lanserades på 1930 talet med ett motsvarande misslyckat mottagande. Inte förrän Hopkinsoptiken lanserades och kompletterade metoden på 1960 talet var teknikutvecklingen på plats och TURP spreds och accepterades över hela världen. Behandlingsindikationen för en botande värmebehandling är samma som för en operationsbehandling och kräver samma preoperativa utredning vid ett mottagningsbesök.

Köer kostar pengar

Män med BPH får inte den vård de har rätt till. Orsaken är att svensk urologi är mycket hårt trängd. Kris är inget överord.

Krisen har en rad orsaker. Antalet män i ”prostataåldrarna” 55+ har ökat dramatiskt de senaste 20 åren. Underskott på urologer och specialistsjuksköterskor, liksom brist på vårdplatser samtidigt som SVF genomförs får sammantaget som konsekvens att BPH-patienter kommer i andra hand. De hänvisas alltför ofta till väntan på kirurgisk behandling (hyvling) i växande vårdköer och utgör en tung belastning på vården (tabell 1).

Men som framgår av tabell 2 minskar antalet operationer stadigt; patienterna hänvisas till allt längre köer. 80 000 män bär fast kateter eller självtappar sig.
Den årliga kostnaden för vård av patienter med BPH uppgår till närmare tre miljarder kronor (tabell 3), varav hälften utgörs av kateterkostnader.

I rapporten redovisas resultatet av ett alternativ till operation, värmebehandling med mikrovågsteknik, CoreTherm. Metoden, som kallas TUMT är dokumenterat resultatmässigt likvärdig operation utan att kräva vare sig narkos eller vårdplatser, tar max 15 minuter och sker polikliniskt.

Utomstående urologer som granskat effektiviteten av CoreTherm har kommit till samma slutsats (referenser 1 – 4). Tre specialistläkare i urologi, Fredrik Stenmark, Ralph Peeker och Johan Stranne, presenterade på Urologidagarna i okt 2017 i Göteborg en retrospektiv CoreTherm-studie av 319 patienter med prostatavolymer som är för stora för hyvling och som skulle behövt en öppen operation genom buken.

Studien heter “Long term follow-up of high-energy feedback microwave thermotherapy: a retrospective study of 319 patients with prostate volumes of 80-320 milliliters.” Författarnas slutsats av studien är att mikrovågsbehandling är ett likvärdigt alternativ, också vid kraftigt förstorad prostata.

Lönsamhet

En övergång till värmebehandling skulle inte bara korta köerna och minska lidandet för patienterna, utan också avsevärt reducera kostnaderna och frigöra resurser till förmån för cancervården.
På Urologidagarna i Göteborg 2017 presenterade Sören Johansson siffror som visade att botande behandling (oavsett metod) av en BPH-patient kan spara uppskattningsvis

 • 150 000 kr i framtida direkta kostnader
 • 200 000 kr i framtida direkta kostnader om pat. kan befrias från kateter.

Absoluta huvuddelen av kostnaderna är relaterad till kateterkostnader samt komplikationer till följd av dessa, men även läkemedel och öppenvårdsbesök relaterat till BPH-tillståndet bidrar signifikant.

Ju fler som får botande behandling, desto gynnsammare för samhällsekonomin. Men sannolikt blir den största vinsten för sjukvården av en övergång till CoreTherm att resurser frigörs. Till skillnad från hyvling kräver metoden varken narkos eller vårdplatser. Behandlingen genomförs polikliniskt. Patienten går hem samma dag, en stund senare.

Att värmebehandling halverar totalkostnaden framgår av Södra Sjukvårdsregionens prislista för 2019, SUS Malmö:

 • TUR-P 45 973 kronor (sid 23) (43 782 kronor vid övriga sjukhus i regionen)
 • Transuretral mikrovågsterapi 23 286 kronor (sid 77), dvs ca halva totalkostnaden per behandling jämfört med hyvling:
  https://sodrasjukvardsregionen.se/download/regionala-priser-och-ersattningar-for-sodra-sjukvardsregionen-2019/

I rådande krisläge är det angeläget att frågan om optimalt resursutnyttjande kommer upp på sjukvårdens agenda.
Första steget till en modernisering av BPH vården är att regionerna justerar ersättningen för CoreTherm- behandling till en realistisk nivå.

Konklusion

Genomgång av 4 års CoreTherm® Concept (PLFT®) behandlingar med 6 års uppföljning visar att 90% av patienterna med symtomgivande godartad prostataförstoring, både med och utan kateter, kan botas med en smärtfri, poliklinisk, minimalinvasiv värmebehandling.
Metoden fyller också en lucka i terapiarsenalen när operation bedömes för riskabel för gamla sjuka patienter med kateter men också vid kraftigt förstorade körtlar där enda alternativet annars är en operation genom buken.

Referenser

 1. Responders and nonresponders to transurethral microwave thermotherapy: a multicenter retrospective analysis.
  de Wildt MJ, Tubaro A, Hofner K, Carter SS, de la Rosette JJ, Devonec M. J Urology 1995; 154(5): 1775-8.
 2.  Feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH – a randomized controlled multicenter study
  Wagrell L, Schelin S, Nordling J, Richthoff J, Magnusson B, Schain M, Larson TBoyle E, Dueland J, Kroyer K, Ageheim H and Mattiasson A, Urology, 60:292-299, 2002
 3. Five-year follow-up of feedback microwave thermotherapy versus TURP for clinical BPH: A prospective randomized multicenter study
  Wagrell L, Schelin S, Nordling J, Richthoff J, Magnusson B, Schain M, Larson T, Boyle E, DuelandJ, Kroyer K, Agehein H and Mattiasson A, Urology 2007; (1):91-96.
 4.  Feedback microwave thermotherapy vs TURP/ prostate enucleation surgery in patients with benign prostatic hyperplasia and persistent urinary retention; A prospective randomized controlled multicenter study
  Schelin S, Geertsen U, Walter S, Spångberg A, Dueland-Jacobsen J, Kroyer K, Hjertberg H, Vatne V, Richthoff J and Nordling J, Urology 2006; 68(4): 795-799.

Överläkare Fredrik Stenmark
om Dr Sonny Schelins rapport

Överläkare Fredrik Stenmark, specialist i kirurgi och urologi är verksamhetschef på kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

Han kommenterar här Doktor Sonny Schelins rapport Långtidsuppföljning efter CoreTherm® Concept behandling av godartad prostataförstoring med avflödeshinder, om värmebehandling med mikrovågsteknik hos män med godartad prostataförstoring (BPH).

”Här i Kalmar bedrivs urologisk verksamhet vid två kliniker, på Länssjukhuset och via en öppenvårdsmottagning. Båda klinikerna behandlar BPH-patienter med CoreTherm (”värmebehandling”). Tillsammans har klinikerna parallellt behandlat sammanlagt mer än 2 000 patienter sedan slutet av 90-talet. Rapporten analyserar behandlingsresultat och visar på de fördelar som gjort att också vi på Länssjukhuset i Kalmar praktiserar CoreTherm.

Resurssparande. CoreTherm utförs polikliniskt i lokalbedövning. Den kräver alltså ingen narkos eller ryggbedövning, inte heller vårdplatser. Patienten går hem samma dag.

Äldre patienter. Många äldre män tål inte att sövas och genomgå kirurgisk operation. För dessa patienter är CoreTherm ett bra alternativ. Tack vare värmebehandling har många äldre män kunnat kateterbefrias.

Kraftigt förstorad prostata. För patienter med kraftigt förstorad prostata är CoreTherm ett utmärkt alternativ, där annars en större operation via buken är alternativet.

Sammanfattning

Från mitt verksamhetsperspektiv kan jag bekräfta rapporten. Värmebehandling med mikrovågsteknik frigör resurser (narkospersonal och vårdplatser) och är att föredra hos äldre patienter och vid kraftigt förstorad prostata. När coronapandemin är över och BPH-patienterna åter ska omhändertas på ett adekvat sätt, bör CoreTherm användas mer.”

Kalmar i april 2020

Fredrik Stenmark Verksamhetschef
Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Tre urologer om godartad förstorad prostata

Tusentals män i kö för kirurgi i onödan

I runda tal 400 000 män i Sverige lider av förstorad prostata, som ger täta urinträngningar, smärtor, störningar av nattsömnen och sociala hinder. Men det finns hjälp att få.

På landets urologkliniker utför man s.k. hyvlingar. Det är en etablerad operationsmetod, som normaliserar blåstömningen. Men metoden är både kostsam och svår att nå. Köerna är orimligt långa. Väntetiden kan handla om år. Idag finns en annan metod. Det handlar om värmebehandling med mikrovågsteknik som är en snabb, smärtfri och kostnadseffektiv metod som kan eliminera kö-eländet.

– Metoden måste ges rejäl offentlighet för att man ska komma ur dagens situation. Då blir fler män hjälpta snabbare och det till en avsevärt lägre kostnad. Det hävdar Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, tidigare verksamhetschef på Urologen SUS Malmö/Lund.

Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, Malmö Lund.Tidigare Secretary General i European Association of Urology. Foto: Gugge Zelander.

I början av oktober 2020 hölls de årliga Urologdagarna, denna gång i Västerås. Där redogjorde Per-Anders Abrahamsson för den katastrofala situation som råder inom vården av godartad prostataförstoring. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi, inte att förväxla med prostatacancer.

– I Sverige beräknas 400 000 män ha BPH, 300 000 av dem finns i vården. 195 000 tar läkemedel för sina besvär, 80 000 använder kateter. Runt 15 000 män väntar på sitt förstabesök hos urolog och 2 000 män väntar på operation (TUR-P). En av orsakerna till det uppkomna läget är att Sveriges medelålders och äldre manliga befolkning ökat kraftigt. Sedan 1998 har antalet män 55+ vuxit med 37 procent.

Växande köer

Ett annat skäl är att urologisk cancer sedan några år prioriteras framför godartade diagnoser, som just blåstömningsbesvär. Det är en självklar prioritering som inte ska ifrågasättas. Men den har betytt att köerna till behandling av BPH har vuxit. Ingen ljusning ses när sjukhusen har brist både på vårdplatser och personal.

– Idag utförs värmebehandling i begränsad omfattning vid flertalet svenska landsting. Men vissa landsting har inte ens tagit upp metoden. Man anger olika skäl för detta, förlust av kirurgisk kompetens, tveksamhet inför metoden etc.

Likvärdigt alternativ

Metoden har succesivt förfinats och förbättrats under de senaste åren och utgör idag ett likvärdigt behandlingsalternativ till hyvling.

– Med avseende på minskat lidande för patienter och avsevärda vårdekonomiska fördelar bör metoden erbjudas som förstahandsval, sedan prostatacancer uteslutits, anser Per-Anders Abrahamsson.

Frigör resurser för cancervården

Lösningen på problemet, anser Per-Anders Abrahamsson, är evidensbaserad värmebehandling med mikrovågsteknik (TUMT).

Värmebehandling kräver ingen narkos, den tar max 15 minuter att genomföra och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen.

– Traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling kräver generell bedövning och inläggning på vårdavdelning under en eller två dagar.

– Mikrovågsbehandling frigör resurser för den hårt belastade cancervården. Metoden reducerar kostnaderna för behandling av förstorad prostata högst avsevärt. En övergång från hyvling till värmebehandling innebär en besparing på runt 25 000 kronor per patient.

– Det är hög tid att på allvar gå över till värmebehandling med mikrovågsteknik. Förkortade köer vinner såväl patienter och anhöriga, som sjukvården på, avslutar Per-Anders Abrahamsson.

CoreTherm lättar på trycket – både hos patienten och i sjukvården

Dr Sonny Schelin
Sonny Schelin, Med. dr i Urologi och specialist i Allmän kirurgi, är verksam läkare på kliniken Specialistläkargruppen i Kalmar. Som innovatör och förnyare av svensk och internationell urologi har Sonny Schelin tillsammans med Magnus Bolmsjö, docent och biofysiker i Lund, utvecklat CoreTherm, en icke-kirurgisk, snabb och resurssnål metod för smärtfri värmebehandling av godartad förstorad prostata.Sonny Schelin är också initiativtagare till Kalmarunionen, en akademi som arrangerar fortbildningar för såväl blivande som erfarna urologer. Foto: Kalmarunionen 2018 9.

Värmebehandling av män med godartad förstorad prostata är på frammarsch. År 2018 utfördes 410 CoreTherm av totalt 5163 invasiva behandlingar, 2019 behandlade närmare 700 patienter. Metoden är ett snabbare, lindrigare och ur sjukvårdsekonomiskt perspektiv mera fördelaktigt alternativ till kirurgisk behandling, s.k. hyvling eller skrapning (TURP).

En CoreTherm-behandling utförs polikliniskt, tar max 15 minuter och kräver varken narkos/narkospersonal eller vårdplats. Patienten kan gå hem en stund senare samma dag. Trots de uppenbara fördelarna med CoreTherm, är ännu den resurskrävande, traditionella metoden hyvling (TURP) den dominerande behandlingen vid BPH.

I ett läge när det råder akut brist på urologer, specialistsjuksköterskor och vårdplatser och när Standardiserade Vårdförlopp vid cancersjukdomar, SVF har skapat en nyprioritering, har följden blivit allt längre köer till behandling av godartad prostataförstoring. Till bilden hör också att män i Sverige i åldrarna 55+ har ökat med uppåt 40 procent de senaste 20 åren.

En övergång till CoreTherm kan korta köerna, minska lidandet och frigöra resurser till förmån för cancervården. Detta till en avsevärt reducerad kostnad jämfört med inneliggande prostataoperationer.

Men vad är det då som ligger i vägen för ett bredare användning av CoreTherm? Frågan går till Doktor Sonny Schelin. Att lämna traditionell hyvling och gå över till CoreTherm möter motstånd. Det snackas om att metoden inte är tillräckligt utprovad och att den har en sämre långtidseffekt. Stämmer det?

– Nej, det stämmer inte. Jag hänvisar till Professor Anders Mattiassons 5-årsstudie, publicerad i Urology. 2007;69(1):91 – 7, sammanfattad i Läkartidningen samma år. Mattissons studie, liksom min egen långa erfarenhet, tar effektivt död på den falska myten.Läkartidningens rubrik lyder: ”Värmebehandling lika bra som kirurgi vidförstorad prostata.”

En annan ursäkt att inte praktisera CoreTherm är att metoden är underlägsen traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling, och att CoreTherm patienter oftare måste om-opereras.

– Fel igen! Också här finns dokumentation, en långtidsstudie som presenterades på Svensk Urologisk Förenings Årsmöte i Umeå 2018 av Vedran Azinovic och Fredrik Stenmark, Urologiavdelningen, Länssjukhuset Kalmar. Så här sammanfattar de sin studie som omfattar 364 patienter: “The long-term outcome and re-treatment rate after CoreTherm Concept over 10 – 17 years is 18% which is on par with that seen after surgery.”

En kommentar som patienter ute i landet ibland får höra är att CoreTherm inte är tillräckligt effektiv vid stora prostatakörtlar.

– Också detta är nonsens. Tre specialistläkare i urologi, Fredrik Stenmark, Ralph Peeker och Johan Stranne, presenterade på Urologidagarna i okt 2017 i Göteborg en retrospektiv CoreTherm-studie av 319 patienter med prostatavolymer som är för stora för ”hyvling” och skulle behövt en öppen operation genom buken.

Studien heter “Long term follow-up of high-energy feedback microwave thermotherapy: a retrospective study of 319 patients with prostate volumes of 80-320 milliliters.”

Författarnas slutsats av studien är att mikrovågsbehandling är ett likvärdigt alternativ, också vid kraftigt förstorad prostata.


”BPH är en folksjukdom, men patienterna är marginaliserade och får inte den vård de har rätt till.”

Dr Sonny Schelin

Vad är det då som hämmar en bredare användning av CoreTherm?

– Ekonomin spelar en avgörande roll. Flertalet privata vårdgivare får en ersättning från regionerna för värmebehandling som inte ens täcker materialkostnaden. Om ersättningen hamnar i nivå med den vi har i Kalmar skulle många starta upp med värmebehandlingar. En ersättning som samtidigt endast motsvarar cirka hälften av vad sjukhusens kostnader för en hyvling uppgår till.

– Region Kalmar ska ha en ros för sin pragmatiska och humana syn på BPH. Här får alla möjligheten att välja värmebehandling eller operation. Kalmar är som en liten oas i kö-eländet.

– Patienterna betalar 200 kronor, eller ingenting om de av täcks av högkostnadsskyddet, säger Sonny Schelin.

– År 2019 genomförde vi på Specialistläkargruppen i Kalmar 353 värmebehandlingar; 128 av patienterna var hemmahörande i Region Kalmar. Majoriteten, 225 patienter hade remitterats från andra regioner som, sedan patienten behandlats, blivit debiterade av Region Kalmar.

Ekonomi

Män med urineringssvårigheter som fått snabb hjälp är naturligtvis oerhört tacksamma. De behöver inte längre planera sin dag efter var toaletterna ligger.

– Att botande behandling utan väntetid också lönar sig rent samhällsekonomiskt har Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik, visat. Siffrorna, som avser framtida förväntade vårdkostnader per patient, presenterades på Urologidagarna i Göteborg, oktober 2017
– Med andra ord; ju snabbare en BPH-patient får botande behandling, desto mer sparar samhället, påpekar Sonny Schelin.

 

 • Botande behandling kan spara samhället 150 000 kr för varje patient.
 • Varje botande behandling med kateterbefrielse (hyvling eller värmebehandling) kan spara samhället över 200 000 kr för varje patient i direkta fortsatta vårdkostnader.

Hur gå vidare?

Män med obehandlad BPH är en stor grupp. De utgör en tung belastning, både ekonomiskt och personalmässigt på såväl primärvården som på sjukhusens urologiska kliniker.

– Dessa män lever ofta ett skamset och ovärdigt liv. Att inte kunna tömma blåsan ordentligt när man är kissnödig, att ständigt ängslas för att inte vara i närheten av en toalett hämmar arbete, semester, resor, teaterbesök osv, liksom naturligtvis det sociala livet. Sömnkvaliteten sjunker av allt nattspring på toa, inte bara för mannen själv utan också för hans anhöriga. Ekonomin är viktig, men låt oss inte glömma den mänskliga aspekten av BPH.

– Det som behöver göras kan i förstone låta motsägelsefullt; att höja ersättningen för CoreTherm-behandling i privata urologivården till lönsamhetsnivå för att göra metoden möjlig och attraktiv att praktisera. Då kan fler patienterna snabbt behandlas polikliniskt, köerna kan betas av, samhällsekonomin förbättras och personella resurser frigöras för prioriterad vård.

– Att byta spår till poliklinisk värmebehandling av BPH är en vettig åtgärd i ett trängt ekonomiskt läge, både ur patienternas, sjukvårdens och samhällets synpunkt, slutar Sonny Schelin.

Antal män i Sverige med BPH

Godartad förstorad prostata är en vanlig ålderssjukdom hos medelålders och äldre män. Den medicinska termen är BPH, benign prostatahyperplasi.

 • 400 000 män beräknas ha godartad förstorad prostata (1)
 • 300 000 har kontakt med vården (1)
 • 195 000 av dessa tar receptläkemedel (2)
 • 80 000 använder kateter (1)
 • 5 100 får invasiv (kirurgi eller CoreTherm) behandling (2)
 • 15 000 väntar på förstabesök hos urolog (3)
 • 2 000 väntar på operation (3)

Professor em Per-Anders Abrahamsson, presentation vid Urologidagarna i Västerås, oktober 2019.
Källor:
(1) Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik (2) Socialstyrelsen (3) www.vantetider.se

Många väljer CoreTherm, säger Dr Gunnar Trygg, överläkare vid Urologifocus i Stockholm

Överläkare Gunnar Trygg
Överläkare Gunnar Trygg

Överläkare Gunnar Trygg och kollegan Tommy Bergman, båda specialister i urologi, bedriver landstingsansluten specialistvård inom urologi vid Urologifocus i centrala Stockholm. Sjuksköterskorna Kajsa Mannsikka och Elin Weilow ingår i teamet.

Godartad förstorad prostata: Urologifocus föreslår tre olika alternativ för behandling av vattenkastningsbesvär för de patienter där läkemedel inte ger tillräcklig lindring eller är olämpliga.

– Många väljer CoreTherm, säger Gunnar Trygg.

Gunnar Trygg berättar om den behandlingsmeny som Urologifocus erbjuder män med vattenkastningsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring. De kan välja mellan:

 • Traditionell kirurgisk hyvling, utförs i Stockholm
 • Ångbehandling, sker i Borlänge
 • CoreTherm, värmebehandling med mikrovågsteknik, Kalmar

Urologifocus har hittills remitterat över hundra patienter till Kalmar, män som ofta återvänder lyckliga efter den botande behandlingen. Men det händer också att patienter har blandade känslor. Tacksamma för återvunnen kontroll av blåstömningen, men sorgsna över att tiden till bot varit så lång.

Varför Kalmar? CoreTherm är en metod på frammarsch. Den kräver ingen narkos, inte heller vårdplatser. Själva behandlingen, som kan utföras polikliniskt, tar bara några minuter. Patienten kan gå hem en stund senare, samma dag.

– Att behandlingen utförs i Kalmar och inte hos oss i Stockholm har att göra med storleken på ersättningen från sjukvårdshuvudmännen, säger Gunnar Trygg.

– Varje enskild Region bestämmer själv sina ersättningsbelopp för olika behandlingar. I Region Kalmar får den behandlande kliniken en ersättning som täcker kostnaderna för CoreTherm-behandling. Så sker ännu inte i Stockholm.

Hoppas på rimlig ersättning

– Det fria vårdvalet gör att patienten betalar sedvanliglandstingstaxa för behandlingen i Kalmar. Vi är många urologer som hoppas att en ersättning på rimlig nivå införas också i Stockholm. Den dagen CoreTherm kan utföras polikliniskt med kostnadstäckning i Stockholm, kommer rimligen sjukhusköerna för män med godartad prostataförstoring att avsevärt reduceras och vårdresurser frigöras till förmån annan behandling, som inte kan ske utanför sjukhusen.

– Dessutom talar miljöaspekten för att behandla dessa män i sin närmiljö. Resor till Kalmar tur och retur innebär en koldioxidbelastning på miljön, avrundar Gunnar Trygg.